Svensk Energi
Svensk Energi

Boverket tänker fel om bostäder och energi

Kritiken växer mot förslag på hur bostäder i framtiden ska bli mer energieffektiva. I Boverkets förslag handlar det inte om hur man bygger, utan med vad man värmer huset. Boverket måste arbeta om förslaget, skriver en rad debattörer gemensamt.

Enligt EU:s direktiv om byggnaders energiprestanda ska alla nya byggnader i Europa vara nära-nollenergibyggnader från och med 2021. Boverket har haft i uppdrag att föreslå vad ”nära noll” ska innebära i Sverige. Genom att använda begreppet "köpt energi" och genom att gynna vissa former av förnybar energi på bekostnad av andra, kommer förslaget att styra marknaden för uppvärmning utan att uppnå det egentliga syftet – en energieffektiv bebyggelse.

Boverket presenterade i juni sitt förslag till ny utformning av energikraven i byggreglerna (BBR). Förutom att utreda hur energikraven ska se ut för att uppfylla den svenska definitionen av nära-nollenergibyggnader, skulle Boverket också utreda hur kraven ska utformas för att bli teknikneutrala mellan olika uppvärmningsformer. Motivet till att införa teknikneutrala byggregler är att säkerställa att fastighetsägaren har möjlighet att välja uppvärmning som ger låga energikostnader över tid. Ett hus byggs för att stå under lång tid medan uppvärmningsformen kan komma att bytas ut både en och flera gånger. Boverkets nya förslag riskerar inte bara att påverka energisystemet negativt utan kan dessutom ge ökade driftkostnader både på kort och lång sikt.

Boverket håller fast vid att Sverige, som ett av få EU-länder, ska använda begreppet ”köpt energi” - ett begrepp som inte säger något om hur mycket energi som behövs för att värma ett hus. Det styr istället mot sämre isolerade hus, vilket kan innebära höga värmekostnader i framtiden.

Enligt projektet Värmemarknad Sverige har mängden "köpt energi" minskat med 20 TWh från 1995 till 2012 medan "värmebehoven" i våra byggnader endast minskat med 4 TWh under motsvarande period. Det visar tydligt att begreppet "köpt energi" inte självklart leder till att förbättra byggnaders verkliga energieffektivitet.

Extra problematiskt blir det när Boverket dessutom inför ett undantag för vissa förnybara energikällor om de produceras i eller i nära anslutning till fastigheten. Om solenergi eller el från en vindsnurra tas tillvara på fastigheten räknas den inte in i byggnadens energianvändning. Solenergi som kommer från en större anläggning och köps in via fjärrvärmenätet räknas däremot, liksom elen från ett vindkraftverk som ett energibolag äger.

För det första leder förslaget om att energi som produceras på visst sätt får undantas från energikraven, till att man kan bygga ett sämre hus, med större värmeförluster och högre elenergibehov men ändå klara kraven, om man värmer det med hjälp av det som Boverket hittat på att kalla "fritt flödande energi" (vind, sol, luft, mark). Detta är ett begrepp som varken återfinns i EU:s förnybarhetsdirektiv eller något annat regelverk och definitionen har tagits fram på ett godtyckligt sätt.

För det andra leder förslaget, som premierar småskaliga, individuella uppvärmningslösningar, till minskad resurseffektivitet och en samhällsekonomiskt mindre effektiv energiförsörjning. Den storskaliga optimering som görs i energisystemet med hjälp av ledningsburna värmelösningar borde värderas på samma sätt i energiprestandakravet som individuella uppvärmningslösningar.

För det tredje diskriminerar förslaget gemensam ledningsburen förnybar energi, speciellt bioenergi men också vindkraft och solenergi. Det finns en samhällelig ambition att öka andelen förnybar energi men det finns andra styrmedel för det. Lösningen är definitivt inte att ersätta en sorts förnybar energi med en annan eller att missgynna fjärrvärmen så att man drar undan mattan för elproduktionen i kraftvärmen, där el och värme produceras effektivt samtidigt, oberoende av årstid eller väder. Begreppet "fritt flödande energi" bör alltså helt tas bort ur Boverkets förslag.

När Boverket lutar sig emot EU:s energiprestandadirektiv är det fel. Av direktivet framgår tydligt att syftet är att främja en förbättring av energiprestandan i byggnader. Det uppnås inte med Boverkets nya förslag eftersom deras metod för att beräkna nära-nollenergibyggnaders energiprestanda är missvisande. En nära-nollenergibyggnad skulle med Boverkets metod kunna ha mycket bra energiprestanda på pappret, även om byggnaden har mycket hög energianvändning. Det korrekta vore att välja en metod som inkluderar all den energi som faktiskt behöver tillföras byggnaden. Först då uppnås direktivets syfte att sporra till utveckling av mer energieffektiva byggnader.

För att uppnå energiprestandadirektivets syfte bör byggreglerna:

  • Ha fokus på byggnadernas hela energibehov genom att ställa energikraven utifrån använd energi.
  • Vara neutrala till om den använda energin tillförs via gemensamma system, som exempelvis fjärrvärme, eller med individuella lösningar, som värmepumpar eller bränslepannor.
  • Inte undanta just ”fritt flödande energi” i anslutning till fastigheten från energikraven, till skillnad från annan förnybar energi.

Energikraven i byggreglerna har stötts och blötts under många år och det vore på tiden att vi fick krav som leder till energieffektiva byggnader på riktigt. Krav som ställs ska också kunna följas upp och avvikelser leda till påföljder. Så sker inte idag och Boverkets förslag löser inte det problemet.

Kraven måste leda till ekonomiskt vettiga lösningar för fastighetsägare och samtidigt erbjuda lika marknadsvillkor för olika uppvärmningslösningar på värmemarknaden. Vi måste ha byggregler som styr hur man bygger – inte med vad man värmer. Regeringen bör ge Boverket i uppdrag att arbeta om förslaget.

Jan-Olof Dalenbäck, professor i installationsteknik Chalmers tekniska högskola
Kurt Eliasson
, vd SABO
Ulrika Jardfelt
, vd Svensk Fjärrvärme
Gustav Melin
, vd Svebio
Eje Sandberg
, ordförande Sveriges Centrum för Nollenergihus
Pernilla Winnhed
, vd Svensk Energi
Anders Östlund
, styrelseordförande Svensk Fjärrvärme

Artikeln publicerades i Svenska Dagbladet 15 september 2015