Svensk Energi
Svensk Energi

Sökfilter

 • Typ av sida
  • Rensa sökfilter
 • Kategorier
  • Rensa sökfilter
 • Media
  • Rensa sökfilter

Sök på Svensk Energi

Så här söker du

Skriv in sökordet i sökfältet och klicka sedan på förstoringsglaset. Du kan sedan använda dig av de olika filtreringsalternativen för att förfina din sökning inom en viss kategori, typ av sida eller media.

 •  

  EU-kommissionens konsultation inför en revidering av EU:s förnybarhetsdirektiv

  Förnybarhetsdirektivet kan sägas ha lett till en ökning av andelen förnybar energi i EU till priset av att försörjningstryggheten/leveranssäkerheten inom kraftsektorn riskerar att äventyras och kostnaden för el för konsumenter har ökat. Svensk ...
  • Publicerad: 12 feb 2016
  • Taggar:
 •  

  Remissvar för genomförande av direktivet (2014/94/EU) om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen

  Svensk Energi är av uppfattningen att Sverige har en fungerande marknad för utbyggnad av laddinfrastruktur. Marknadsmodellen är sådan att en mängd tänkbara aktörer (privatpersoner, företag, bostadsbolag, parkeringshusägare, arbetsgivare, kommuner ...
  • Publicerad: 8 feb 2016
  • Taggar:
 •  

  Remissvar på funktionskrav på framtidens elmätare

  Svensk Energi delar rapportens slutsats att en gemensam funktionell miniminivå bäddar för en tjänstemarknad där kommersiella aktörer vet vilken information de kan få kring just elanvändningen. Att få en gemensam syn på vad energimätningen ...
  • Publicerad: 28 sep 2015
  • Taggar:
 •  

  Remisser besvarade från och med 6 april 2016 hittar du på Energiföretagens webbplats.

  Remisser besvarade från och med 6 april 2016 hittar du på Energiföretagens webbplats. Äldre remissvar från Svensk Energi finns publicerade på den här webbplatsen. Remisser besvarade från och med 6 april 2016 hittar du på Energiföretagens webbplats. ...
  • Publicerad: 15 apr 2016
  • Taggar:
 •  

  Remissvar av promemorian Anvisade elavtal

  Energiföretagen Sverige kan konstatera att det pågår ett omfattande förändringsarbete på elmarknaden. Energimarknadsinspektionen (Ei) fick 2015 i uppdrag av regeringen att utreda författningsändringar för införande av en central informationshanteringsmodell ...
  • Publicerad: 10 apr 2016
  • Taggar:
 •  

  Remiss av underlag inför beslut om riktlinjer för forskning och innovation på energiområdet för perioden 2017-2020

  Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme anser att; - Ökade anslag till energiforskning är nödvändigt särskilt mot bakgrund av de stora klimatutmaningar som finns och de stora förändringar som kommer att ske i kraftsektorn - Ett helhetsperspektiv ...
  • Publicerad: 6 apr 2016
  • Taggar:
 •  

  Remissvar angående Energimarknadsinspektionens rapport om samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar vid vissa nätkoncessionsärenden

  Sammanfattningsvis ser Svensk Energi positivt på initiativet att bringa klarhet och tydlighet i vad samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar innebär. Det är viktigt att kraven på analys ställs i förhållande till ellagens krav och i förhållande ...
  • Publicerad: 30 mar 2016
  • Taggar:
 •  

  Nr 005/2015

  Miljö- och energidepartementet. Remiss av slutbetänkande från Samordningsrådet för smarta elnät - Planera för effekt (SOU 2014:84) Remiss av slutbetänkande från Samordningsrådet för smarta elnät - Planera för effekt (SOU 2014:84). (pdf ...
  • Publicerad: 16 apr 2015
  • Taggar:
 •  

  Remissvar på förslag till inriktning för havsplaneringen med avgränsning av miljöbedömningen

  Sammanfattning av vårt remissvar:Svensk Energi anser att det är viktigt med en heltäckande systemsyn på hur man bäst kan använda havsområden, med bedömning av många olika ingående parametrar som är väl beskrivna i remissen. Vi delar utredningens ...
  • Publicerad: 18 mar 2016
  • Taggar:
 •  

  Remissvar avseende Swedacs föreskrifter om vattenmätare, gasmätare och volymomvandlare, elmätare samt värmemätare

  Svensk Energi anser att det är viktigt att regelverket utvecklas på ett samlat och överskådligt vis, det är olyckligt när flera myndigheter oberoende av varandra föreslår regelförändringar som inte harmoniserar i sak. Energimarknadsinspektionen ...
  • Publicerad: 9 mar 2016
  • Taggar:
 •  

  Remissvar av utkast till förordning om effektreserv med konsekvensanalys

  Svensk Energi tillstyrker att giltighetstiden för lagen (2003:436) om effektreserv förlängs. Det är föreningens uppfattning att i avsaknad av en tydlig definition på önskad leveranssäkerhet så bör effektreserven vara kvar tills vidare. Föreningen ...
  • Publicerad: 7 mar 2016
  • Taggar:
 •  

  Remissvar av förslag om genomförande av Euratoms reviderade kärnsäkerhetsdirektiv

  Sammanfattningsvis tycker Svensk Energi att de förslag till ändringar i kärntekniklagen, förordningar och föreskrifter som SSM lägger fram i sin rapport i huvudsak förefaller vara relevanta och korrekta. Vidare uppskattar Svensk Energi de samråd ...
  • Publicerad: 1 mar 2016
  • Taggar: