Svensk Energi
Svensk Energi

Remissvar

Remisser besvarade från och med 6 april 2016 hittar du på Energiföretagens webbplats. Äldre remissvar finns listade nedan. Inkomna remisser publiceras tills vidare på den här webbplatsens medlemsdel - Min sida. För att ta del av dessa behöver du logga in. •  

  Remisser besvarade från och med 6 april 2016 hittar du på Energiföretagens webbplats.

  Remisser besvarade från och med 6 april 2016 hittar du på Energiföretagens webbplats. Äldre remissvar från Svensk Energi finns publicerade på den här webbplatsen.
 •  

  Remissvar av promemorian Anvisade elavtal

  Energiföretagen Sverige kan konstatera att det pågår ett omfattande förändringsarbete på elmarknaden. Energimarknadsinspektionen (Ei) fick 2015 i uppdrag av regeringen att utreda författningsändringar för införande av en central informationshanteringsmodell och en elhandlarcentrisk modell på elmarknaden. En önskad konsekvens av att införa en elhandlarcentrisk modell är enligt uppdraget bland annat att behovet av anvisning i den mening som avses i nu remitterad promemoria ska försvinna. Uppdraget ska redovisas senast den 1 februari 2017. Energiföretagen Sverige noterar att det pågående regeringsuppdraget inte nämns i promemorian. Det framgår således inte heller huruvida de förslag som ges i promemorian är avsedda att gälla endast tills dess en elhandlarcentrisk flyttprocess införs. Om en åtgärd ska utgöra en övergångslösning att gälla för en kortare period inverkar naturligtvis på bedömningen av huruvida föreslagna åtgärder kan anses lämpliga, varför det är ytterst märkligt att uppdraget inte omnämns. De åtgärder som vidtas måste stå i proportion till nyttan med dem.
 •  

  Remiss av underlag inför beslut om riktlinjer för forskning och innovation på energiområdet för perioden 2017-2020

  Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme anser att; - Ökade anslag till energiforskning är nödvändigt särskilt mot bakgrund av de stora klimatutmaningar som finns och de stora förändringar som kommer att ske i kraftsektorn - Ett helhetsperspektiv är nödvändigt såväl inom forskning som inom politik. Idag saknas det. - Det finns en stor potential till ökat samarbete mellan stat och näringsliv som skulle kunna öka relevans och användning av forskningsresultat. Administrativa regelverk bör inte försvåra ett sådant samarbete. - Forskning handlar inte bara om att satsa på det som är nytt utan också att utveckla befintliga delar i energisystemet såsom fjärrvärme, vattenkraft m.m. - Energimyndighetens identifierade utmaningar bör ses över. Klimatutmaningen bör tydliggöras och strävan mot ett helt förnybart energisystem bör i väntan på resultat från Energikommissionens arbete formuleras som utmaningen med en ökad andel förnybar energi. - Energimyndighetens prioriteringar av temaområden utgör ingen tydlig prioritering eftersom det innefattar allt. Det bygger på en gammal struktur för uppdelning i temaområden som behöver ses över. Digitalisering och ökat behov av IT-säkerhet, omställning i kraftsektorn, ökad angelägenhet i klimatfrågan m.m. är exempel på förändringar som måste beaktas. Utveckling av kraftvärme och vattenkraft behöver lyftas fram. Likaså elmarknadsforskning.
 •  

  Yttrande över promemorian "Den särskilda norrlandsskattenivån och vissa statsstödskrav på elskatteområdet”

  Utredningen om sektorsneutral och konkurrenskraftig energiskatt på el lämnade i höstas sitt betänkande Energiskatt på el – en översyn av det nuvarande systemet (SOU 2015:87). Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme ställde sig i stort positiva till utredningens förslag i sin helhet. Med de förändringar av utredningens förslag som Finansdepartementet föreslår blir den administrativa bördan för elhandelsföretagen, i egenskap av skattskyldiga, mycket stor och dessutom kvarstår en stor ekonomisk risk. Således kan Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme inte tillstyrka promemorians förslag.
 •  

  Swedenergy on the report ‘Measures to support the functioning of the Nordic financial electricity market’

  Swedenergy proposes that the Nordic Regulators instruct the TSOs to allocate transmission capacity in the forward market. Allocation of transmission capacity will lead to an increase of open interest as it adds volume to the market. Neither of the market making models adds volume to the market and should therefore not be considered. Swedenergy prefers that the transmission capacity is allocated in the EPAD market, and should be done by all Nordic TSOs and organized by Nasdaq.
 •  

  Remissvar angående Energimarknadsinspektionens rapport om samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar vid vissa nätkoncessionsärenden

  Sammanfattningsvis ser Svensk Energi positivt på initiativet att bringa klarhet och tydlighet i vad samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar innebär. Det är viktigt att kraven på analys ställs i förhållande till ellagens krav och i förhållande till nyttan. För vissa ärenden kan en djupare analys vara behövligt men för många ärenden är den föreslagna analysen och det föreslagna verktyget mycket omfattande och resurskrävande, och att mervärdet därför kan ifrågasättas.
 •  

  Remissvar på Förslag till inriktning för havsplaneringen med avgränsning av miljöbedömningen

  Sammanfattning av vårt remissvar: Svensk Energi anser att det är viktigt med en heltäckande systemsyn på hur man bäst kan använda havsområden, med bedömning av många olika ingående parametrar som är väl beskrivna i remissen. Vi delar utredningens ståndpunkt, att vågkraft inte kommer utgöra en stor del av svensk elförsörjning. De biologiska konsekvenserna av havsbaserad vindkraft är förhållandevis små och är därmed inte avgörande, utan det är istället ekonomiska aspekter som bestämmer graden av utbyggnad. Kabelförläggning i havsbotten har förhållandevis små negativa konsekvenserna på miljöförhållandena jämfört med de stora fördelar som ges med möjligheten att utbyta energi mellan olika länder/regioner. Kommunernas vetorätt vad gäller havsbaserad vindkraft, som nu gäller ända ut till ekonomisk zon, bör minskas till att endast omfatta de delar som verkligen kan angå kommunmedlemmarna.