Svensk Energi
Svensk Energi

Yttrande över promemorian "Den särskilda norrlandsskattenivån och vissa statsstödskrav på elskatteområdet”

Utredningen om sektorsneutral och konkurrenskraftig energiskatt på el lämnade i höstas sitt betänkande Energiskatt på el – en översyn av det nuvarande systemet (SOU 2015:87). Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme ställde sig i stort positiva till utredningens förslag i sin helhet. Med de förändringar av utredningens förslag som Finansdepartementet föreslår blir den administrativa bördan för elhandelsföretagen, i egenskap av skattskyldiga, mycket stor och dessutom kvarstår en stor ekonomisk risk. Således kan Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme inte tillstyrka promemorians förslag.

Läs hela remissvaret från Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme ( pdf 1521 kB, öppnas i nytt fönster)

Svensk Energis dnr: 013/2016

  • Taggar:
  • Sökväg:
    • Hem
    • Remissvar
    • Yttrande över promemorian "Den särskilda norrlandsskattenivån och vissa statsstödskrav på elskatteområdet”